Kredyty studenckie zostały wprowadzone w 1998 r. z inicjatywy Leszka Balcerowicza, ówczesnego Wicepremiera i Ministra Finansów. Nadrzędnym ich założeniem było oraz jest wyrównanie szans w kwestii dostępu do studiów wyższych, przede wszystkim dla najuboższych absolwentów szkół średnich, których przeważnie nie było stać choćby na rozpoczęcie studiów a co dopiero na ich ukończenie. Zasady udzielania kredytu określa Ustawa z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 r.
Piętą achillesową tego rozwiązania jest fakt, że absolwent studiów wchodzi w kolejny etap swojego życia z niemałym zadłużeniem, który jest zobligowany spłacić. Pozytywem jest z drugiej strony to, że bardzo mało jest pożyczek i kredytów mających tak niskie oprocentowanie oraz koszty całkowite, tym bardziej, że jego spłata jest zaplanowana na długi okres – dwa razy dłuższy niż okres jego pobierania, a jego spłata zaczyna się dopiero dwa lata po zakończeniu studiów (z wyłączeniem sytuacji świadomego przerwania studiów).
Do 31 października każdego roku studenci studiów stacjonarnych, zaocznych a także doktoranckich mają prawo złożenia aplikacji o przyznanie bardzo niskooprocentowanego kredytu studenckiego. Umowa podpisywana jest do 31 grudnia.

Kredyt studencki jest preferencyjnym kredytem udzielanym przez największe banki komercyjne: PKO Bank Polski S.A., Bank PEKAO S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz z zrzeszonymi bankami spółdzielczymi) oraz SGB-Bank S.A. (wraz z zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).
Warto również zaznaczyć, że Kredyt studencki jest udzielany maksymalnie na okres studiów i wypłacany jest w miesięcznych transzach, których wysokość można ustalić z bankiem. Podstawowa transza kredytu wynosi 600 zł, ale istnieje możliwość aby wnioskować o jej zwiększenie do 1000 zł lub zmniejszenie do czterystu złotych. Wypłacany jest przez 10 miesięcy w roku, podczas wakacji wypłaty rat są zamrożone. Warunkiem wymaganym do wznowienia wypłat jest potwierdzanie statusu studenta po każdej zaliczonej sesji egzaminacyjnej.

Ważnym warunkiem uzyskania pozytywnej decyzji kredytowej jest spełnienie kryterium dochodowego, a zatem nie przekroczenie kwoty 2500 zł dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Student wyrażający zainteresowanie powyższą formą finansowania swojej nauki zobowiązany jest również do znalezienia poręczycieli, którzy jeśli pojawi się taka potrzeba, uregulują zaciągnięty kredyt. Poręczycielami mogą być osoby fizyczne, np. rodzice studenta, jak również podmioty prawne: Bank Gospodarstwa Krajowego lub Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Bank Gospodarstwa Krajowego spłaca odsetki w okresie trwania studiów i karencji trwającej 2 lata po ich zakończeniu. Wysokość odsetek ustala się w odniesieniu do bieżącej wysokości stopy redyskonta weksli. Kredytobiorca reguluje tylko połowę tej wartości, więc kredyt jest na ten moment nieoprocentowany. Oprócz tego w momencie gdy student znajdzie się w gronie 5% najlepszych absolwentów może liczyć na umorzenie jego części.
Kredyt ten, podobnie jak inne udzielane przez banki komercyjne, można wcześniej spłacić. Zdarza się to jednak w tym momencie bardzo rzadko, z uwagi na jego niski całkowity koszt – jest to praktycznie nieopłacalne.