Pisząc o leasingu trzeba zauważyć, iż jedną z tych istotniejszych kwestii mających późniejsze konsekwencje jest dobór jego rodzaju ponieważ wyróżnić można w zasadzie dwie zasadnicze odmiany – leasing operacyjny oraz leasing finansowy. Większość biznesmenów korzystających z wcześniej wymienionej formy finansowania firmowych zakupów decyduje się na wybór leasingu operacyjnego, z tego względu też warto wiedzieć z czym konkretnie ów wybór się wiąże. Otóż w leasingu operacyjnym za dokonywanie odpisów amortyzacyjnych odpowiedzialna jest konkretna firma leasingowa. Jakie możliwości z tytułu leasingu operacyjnego ponosi przedsiębiorca? W dużym stopniu ma on możliwość uwzględnienia w kosztach uzyskania swojego przychodu zarówno opłaty podstawowej, comiesięcznych rat leasingowych jak i wszelkich kosztów związanych z użytkowaniem przedmiotu umowy. Jedynym warunkiem niezbędnym do zrealizowania, o którym należy tu również powiedzieć jest ten, iż aby uzyskać prawo do wspomnianych już przywilejów, umowa pomiędzy leasingobiorcą a leasingodawcą musi być podpisana na czas określony nie krótszy niż 40% czasu amortyzacji dzierżawionego przedmiotu. Analizując specyfikę leasingu operacyjnego należy odnieść się również do kwestii związanych z odprowadzeniem podatku VAT. Otóż w wyżej wymienionym przypadku jest on niejako podzielony w czasie, bowiem odprowadzać go należy cyklicznie z każdą kolejną ratą leasingową. O czym dodatkowo warto pomyśleć? W przypadku leasingu operacyjnego jest możliwa dość duża swoboda jeżeli chodzi o sprawy związane z wykupem wynajmowanego przedmiotu. Niechybnie wraz z zakończeniem obowiązywania umowy, przedsiębiorcy przysługuje możliwość wykupienia danej rzeczy na własność chociaż oczywiście nie jest to opcja obligatoryjna i końcowa decyzja jest zależna zawsze od indywidualnych potrzeb. W znakomitej większości przypadków tego typu przyjęło się dokonywać formalnego przeniesienia praw własności na leasingobiorcę (choć wcześniej ma on obowiązek wnieść dodatkową opłatę w postaci kwoty wykupu określonej na samym początku procesu porozumienia, w umowie), zwłaszcza przy dłuższych umowach chociaż nie zawsze jest to regułą i w ostatecznym rozrachunku strony posiadają zarówno możliwość zakończenia obowiązywania umowy przeniesieniem praw własności z leasingodawcy na leasingobiorcę jak i rozwiązać ją w normalnym trybie, gdzie leasingodawca nadal pozostanie właścicielem przedmiotu umowy a tym samym będzie miał możliwość bez żadnych przeszkód zawszeć nową umowę z następnym zainteresowanym takim działaniem przedsiębiorcą.

Leasing operacyjny jest w chwili obecnej zdecydowanie najbardziej rozpowszechnioną opcją, z której korzysta blisko ¾ wszystkich przedsiębiorców. Bierze się to z tego, iż taki typ umowy jest bardziej ciekawy dla sporej większości zainteresowanych podmiotów zwłaszcza pod kątem podatkowym, a jak ogólnie jest to znane sprawa ta ma wyjątkowo duże znaczenie dlatego też musi być rozpatrywana indywidualnie. Obecna struktura rynku powoduje, że dla zdecydowanej większości podmiotów korzystniejszy jest wybór leasingu operacyjnego, co nie znaczy, że musi on być wybierany niemalże z marszu, ponieważ każdorazowo podjęta decyzja odnośnie wyboru rodzaju podpisanej umowy powinna być poprzedzona dogłębną analizą w kwestii tego co jest dla danego biznesmena najbardziej opłacalne.